1 / 32 1 / 16 1 / 8 1 / 4 1 / 2 Final Winner Final 1 / 2 1 / 4 1 / 8 1 / 16                               NEOZNEOZCrashCrashCrashNEOZSobes80AlibabaSobes80AlibabaEnikEnikSobes80NEOZAYDIN13Freeslot4AYDIN13LeonFreeslot4LeonRiberyAYDIN13RiberyAYDIN13rasul2007AYDIN13RiberyRiberyGrayWolfNEOZNaxrosn00pyNaxroAzeriRobbersn00pyAzeriRobbersn00pyAzeriRobberGrayWolfmamev4GrayWolfmamev4Freeslot5Freeslot5GrayWolfAzeriRobberGrayWolfFifaNeo7Fifaradjo_777radjo_777radjo_777Neo7RobbenLeshyRobbenNeo7LeshyNeo7    El_santo tbek24El_santotbek24El_santotbek24El_santoRobbenFifaRobbenFreeslot1Freeslot1RossoneriRahatbek24Freeslot3tbek24GrayWolfFreeslot3GrayWolfRossoneriRahaRossoneriRahamamev4RahaRossoneriRossoneriElnurRahaElnurrasul2007AzeriRobberrasul2007Freeslot6Freeslot6PlatiniNaxroLeonNaxroLeonNaxroPlatiniPlatiniAlibabaNaxroElnurSobes80ElnurSobes80FutbolistFutbolistFutbolistElnurAlibabaFreeslot2AlibabaElnurFreeslot2Elnur